Từ vựng tên các thứ tiếng

Tên gọi các thứ tiếng trên thế giới bằng tiếng Trung

– 英语 /yīng yǔ/: tiếng Anh
– 汉语普通话 /hàn yǔ pǔ tōng huà/: tiếng phổ thông Trung Quốc
– 法语 /fǎ yǔ /: tiếng Pháp
– 西班牙语 /xī bān yá yǔ /: tiếng Tây Ban Nha
– 阿拉伯语 /ā lā bó yǔ/: tiếng Ả Rập
– 俄语 /é yǔ/: tiếng Nga
– 德语 /dé yǔ/: tiếng Đức
– 日语 /rì yǔ/: tiếng Nhật
– 葡萄牙语 /pú táo yá yǔ/: tiếng Bồ Đào Nha
– 马来语 /mǎ lái yǔ/: tiếng Malai
– 孟加拉语 /mèng jiā lā yǔ/: tiếng Bengali
– 土耳其语 /tǔ ěr qí yǔ/: tiếng Thổ Nhĩ Kì
– 泰语 /tài yǔ/: tiếng Thái
– 意大利语 /yì dà lì yǔ/: tiếng Ý
– 韩语 /hán yǔ/: tiếng Hàn
– 粤语 /yuè yǔ/: tiếng Quảng Đông
– 越南语 /yuè nán yǔ/: tiếng Việt
– 闽南话 /mǐn nán huà /: tiếng Mân Nam (người Phúc Kiến và Đài Loan thường dùng)
– 印尼语 /yìn ní yǔ/: tiếng Indonesia
– 豪萨语: /háo sà yǔ/: tiếng Hausa
– 贝拉尔西语 /bèi lā ěr xī yǔ/: tiếng Belarus
– 保加利亚语 /bǎo jiā lì yà yǔ/: tiếng Bulgari
– 高绵语 /gāo mián yǔ/: tiếng Khmer (Khơ me)
– 克罗埃西亚语 /kè luó āi xī yà yǔ/: tiếng Croatia
– 丹麦语 /dān mài yǔ/: tiếng Đan Mạch
– 希腊语 /xīlà yǔ /: tiếng Hi Lạp
– 匈牙利语 /xiōng yá lì yǔ/: tiếng Hungary
– 冰岛语 /bīng dǎo yǔ/: tiếng Iceland
– 印度语 /yìn dù yǔ/: tiếng Ấn Độ
– 哈萨克语 /hā sà kè yǔ /: tiếng Ka zắc tan
– 老寮语 /lǎo liáo yǔ/: tiếng Lào
– 卢森堡语 /lú sēn bǎo yǔ/: tiếng Lúc xăm bua
– 蒙古语 /mēng gǔ yǔ/: tiếng Mongolia (Mông Cổ)
– 缅甸语 /miǎn diàn yǔ/: tiếng Myanmar (Miến Điện)
– 乌都语 /wū dū yǔ/: tiếng Urdu (người Pakistan dùng)
– 菲律宾语 /fēi lǜ bīn yǔ/: tiếng Phi líp pin
– 罗马尼亚语 /luó mǎ ní yà yǔ/: tiếng Romani
– 斯洛伐克语 /sī luò fá kè yǔ/: tiếng slovakia
– 索马利语 /suǒ mǎ lì yǔ/: tiếng Somali
– 乌克兰语 /wū kè lán yǔ/: tiếng Ukraina
– 乌兹别克语 /wū zī bié kè yǔ/: tiếng Uzbelistan
– 爱沙尼亚语 / Ài shā ní yà yǔ /: tiếng Estonia
– 拉脱维亚语: / Lā tuō wéi yà yǔ/: tiếng Latvia
– 马达加斯加语: / Mǎ dá jiā sī jiā yǔ/: tiếng Madagascar
– 尼泊尔语: / Ní bó ěr yǔ/:tiếng Nepal
– 荷兰语: / Hé lán yǔ/: Tiếng Hà Lan
– 挪威语: / Nuó wēi yǔ/: tiếng Na Uy
– 斯洛文尼亚语: /Sī luò wén ní yà/: tiếng Slovenia